caite.info Laws ESP 9 MODULE PDF

Esp 9 module pdf

Monday, May 20, 2019 admin Comments(0)

Filipino 9 Teaching Guides · English 9 Learning Materials · English 9 Teaching Guides · Math 9 Learning Materials · Math 9 Teaching Guides · ESP 9 Learning. MODULES AND TEACHERS GUIDE IN FILIPINO GRADE 9 ESP LEARNING MATERIALS · GRADE 9 ESP TEACHERS GUIDE. TEACHERS GUIDE. MODULES AND TEACHERS GUIDE IN MATHEMATICS GRADE 9 ESP LEARNING MATERIALS · GRADE 9 ESP.


Author: MARLEN EGELSTON
Language: English, Spanish, Japanese
Country: Egypt
Genre: Business & Career
Pages: 631
Published (Last): 28.07.2016
ISBN: 800-5-22238-157-4
ePub File Size: 22.55 MB
PDF File Size: 16.29 MB
Distribution: Free* [*Regsitration Required]
Downloads: 38281
Uploaded by: GERTRUD

Download Grade 9 ESP caite.info DOWNLOAD PDF. Report this file. Description. Download Grade 9 ESP caite.info Free in pdf format. Sponsored Ads. x. Download Grade 9 ESP caite.info Description. Download Grade 9 ESP caite.info Free in pdf format. Sponsored Ads. x. Product from Amazon, Publisher. Edukasyon sa Pagpapakatao. Baitang 9. Unang Markahan MODYUL 1: LAYUNIN NG LIPUNAN: KABUTIHANG PANLAHAT A.

Paano makakapanahan ang mga tao sa loob ng Lipunang Ekonomiya? May yaman man ang tao o wala, may halaga pa rin siya bilang tao. Pagkatapos, sagutin ang mga sumusunod na tanong: Sa analogong ito halimbawa, ang pag-asam ng pagkakaroon ng malusog na puso o kaya malusog na baga, ay makakamit sa pagiging bahagi nito sa katawan subalit hindi kailangang ihiwalay ang bahaging ito ng katawan upang makamit ang layuning ito. Why not share!

Be authentic and please yourself, which is perfect for running-off the people who need to go, and bringing-in the people who should be in your life. When we are easily upset it is because we are internally unstable and unrefined spiritually. Any defensiveness is a sign of failure. You can't move forward if you are defensive. If you do not like a certain behavior in others, look within yourself to find the roots of what discomforts you.

The conflicts we have with the outside world are often conflicts we have within ourselves. Jump to. Sections of this page. Accessibility Help. Email or Phone Password Forgot account? Info and Ads. Log In. Forgot account? Not Now. Community See All. About See All. Page Transparency See More. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. See actions taken by the people who manage and post content. Related Pages. Karahasan sa paaralan Library.

Ito ay ang pagnanais ng taong maging malaya sa pagkamit ng pansariling tunguhin nang walang ibang nanghihimasok o nakikialam sa kaniya. Ayaw ng taong ganito na magambala ang kaniyang personal na buhay nagnanais na mapag-isa. Hindi niya pinapakay ang pakinabang mula sa kabutihang hatid ng sakripisyo ng iba subalit ayaw rin niyang magambala para sa kabutihan ng iba. Sa kulturang ito, mahirap makumbinse ang taong isakripisyo ang kaniyang kaunting kalayaan, personal na hangarin at pansariling interes para sa kapakanan ng kabutihang panlahat dahil para sa kaniya, hindi niya kailangang mag-ambag sa kabutihang panlahat kundi ang manatiling malaya sa pagkamit ng kaniyang personal na kabutihan.

Halimbawa, may mga taong ayaw nang manood ng balita at makialam sa mga nangyayari sa paligid dahil mas marami siyang suliranin sa kaniyang personal. Maaaring ikatuwirang hindi siya makikialam sa mga bagay na hindi naman tuwirang nakaaapekto sa kaniya. Ang pakiramdam na siya ay nalalamangan o mas malaki ang naiaambag niya kaysa sa nagagawa ng iba. Upang mapanatili ang kabutihang panlahat, hinihingi sa ilan ang mas malaki at mabigat na pananagutan kaysa sa iba.

Halimbawa, upang kayanin ng mga mahihirap ang pagbili ng produkto, kailangang tanggapin ng negosyante ang mababang tubo o kita mula sa mga produkto; o ang pangkalusugang seguridad ay maging abot kaya ng lahat, ang health insurance ay may mababang premiums o ang doktor ay tumanggap ng mababang sahod. Ang tingin ng ilan sa ganitong sitwasyon ay hindi makatarungan.

Mga Kondisyon sa Pagkamit ng Kabutihang Panlahat Tatlong kondisyon ang kailangan upang makamit ang kabutihang panlahat ayon kay. Ang lahat ng tao ay dapat na mabigyan ng pagkakataong makakilos nang malaya gabay ang diyalogo, pagmamahal at katarungan. Mahalagang palaging nasa isip ng. Mahalaga ang diyalogo upang maibahagi sa bawat isa ang kanilang saloobin, damdamin at pananaw. Madalas na ang sanhi. Kung hindi mananaig ang pagmamahal at katarungan sa kaniya sa lahat ng pagkakataon,. Ang dalawang pagpapahalagang ito ang susi upang makamit ng lipunan ang kaniyang tunay na layunin at tunguhin.

Ang pangunahing karapatang pantao ay nararapat na mapangalagaan. Hindi magiging ganap ang isang lipunan at ang mga taong kasapi nito kung hindi naigagalang ang kaniyang pangunahing karapatan bilang tao.

Ang karapatan ang nangangalaga sa dignidad ng tao at nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay. Hanggat nananaig ang diskriminasyon sa lipunan, nagpapahiwatig itong hindi pa ganap ang pagsasaalang-alang ng mga tao sa kabutihang panlahat. Ang bawat indibidwal ay nararapat na mapaunlad patungo sa kaniyang kaganapan. Ang lipunan ang nararapat na maging isa sa instrumento upang makamit ng tao ang. Kung walang nagagawa ang lipunang kaniyang ginagalawan upang siya ay lumago bilang tao masasabing hindi pa tunay na patungo ang lipunan sa tunay nitong layunin, ang kabutihang panlahat.

Maaaring hindi rin nagagawa ng bawat sektor ng lipunan ang kaniyang tunay na gampanin para sa tao sa lipunan. Tandaang binanggit sa unang bahagi ng babasahing ito na, binubuo dapat ng lipunan ng tao hindi lamang tao ang bubuo sa lipunan. Kaya mahalaga ring matiyak na ang integridad at katatagan ng pamilya ay mapangalagaan dahil ang pamilya ang pangunahing yunit para sa paghubog ng mapanagutang mamamayang mulat sa tunay na kahulugan ng kabutihang panlahat.

Sa matagal na panahon, maaaring masyadong nakatuon ang iyong pansin sa iyong sarili lamang at sa pagtiyak na matutugunan ang iyong mga pangangailangan. Maaaring sinasabi mong masyado ka pang bata para ituon mo ang iyong pansin sa mga bagay na ito at wala ka pang kakayahan upang ganap na.

Mahalagang maunawaan mong hindi namimili ng edad o antas sa buhay ang. Ito ay nakabatay sa iyong puso at pagmamalasakit sa iyong kapwa, na batid mo na sa unang bahagi pa lamang.

Hindi namimili ng edad o antas sa buhay ang pagtiyak na mananaig ang kabutihang panlahat. Ito ay nakabatay sa iyong puso at pagmamalasakit sa iyong kapwa. Ang lahat ng tao ay nararapat na magmalasakit upang lumikha o sumuporta sa mga institusyong panlipunan at paunlarin ang kalagayan ng buhay ng bawat indibidwal na sumasalamin sa lipunan. Alam kong mahirap pa itong isipin at ganap na yakapin sa kasalukuyan ngunit lahat ng bagay, gaano man ito kahirap ay magagawa kung talagang nais.

Sabi nga, Kung gusto, may paraan; kung ayaw, palaging may dahilan. Kung gusto mo ng matanggap ang kabutihan mula sa lipunan, paano ka naman tutugon sa hamon ng kabutihang panlahat? Paano ito makakamit? Paano makatutulong ang lipunan sa pagkamit ng kaganapan ng pagkatao? Sa kasalukuyang kalagayan ng ating bansa, magiging madali ba o mahirap ang pagkamit ng tunay na layunin ng lipunan? Paano malalampasan ang mga balakid sa pagkamit ng tunay na layunin ng lipunan?

Magbigay ng halimbawa sa bawat isa at ipaliwanag ito. Ano ang maaari mong gawin upang makatulong sa pagkamit ng tunay na layunin ng lipunan? Ipaliwanag ang bawat isa. Paghinuha ng Batayang Konsepto Para sa illustrator: Ang mga kamay na iguguhit ay nararapat na magkakaiba. Halimbawa, kamay ng matanda, bata, babae, lalaki, kayumanggi, maputi atbp. Ano ang kabuluhan ng Batayang Konsepto sa aking pag-unlad bilang tao? Ano ang maaaari kong gawin upang mailapat ang aking mga pagkatuto sa modyul na ito?

Pagganap Gawain 1 1. Makipag-ugnayan sa guro at kamag-aral upang makapagsagawa ng isang survey tungkol sa mga suliraning kinakaharap ng komunidad o pamayanan.

Ang suliranin ay maaaring pangkapaligiran, pangkapayapaan, pangkaayusan o pang-edukasyon. Maaaring may iba pang makita sa proseso ng pagsasagawa nito. Magsagawa ng pagtatanong sa mga naninirahan sa komunidad o pamayanan kung ano ang kanilang nakikitang suliranin sa kanilang paligid.

Mahalagang isama ang mga namumuno sa komunidad o pamayanan sa. Matapos maglaan ng panahon sa pangangalap ng datos ay gumawa ng pangkalahatang ulat ukol sa naging resulta ng survey. Pumili ng tatlo sa mga nakalap at iantas ang mga ito batay sa kahalagahan.

Pdf module esp 9

Pumili ng tatlong pangunahing suliranin. Iulat sa klase ang kalalabasan ng survey gamit ang graph na mayroong maikling pagsusuri at pagpapaliwanag.

Marahil bilang isang mag-aaral, iniisip mong masyado pang maaga para masubok kung kaya mo nang pairalin ang kabutihan sa iyong lipunang ginagalawan sa kasalukuyan. Ngunit mahalagang maunawaan mong bawat tao sa lipunan, anuman ang kaniyang katayuan sa buhay at edad ay mayroong pagkakataong magbahagi ng kaniyang magagawa upang matiyak na makakamit ang kabutihang panlahat.

Mahalagang magamit ang mga konseptong natutuhan sa modyul na ito upang maisakatuparan ang gawaing ito. Sa gawaing ito ay magsagawa ka ng pagsusuri sa mga pagkakataon sa iyong buhay bilang isang mag-aaral at kabataan kung saan 1 napangibabaw mo ang kabutihang panlahat at 2 mas. Maaaring isagawa ang gawaing ito sa pangkat. Maglaan ng panahon upang mag-usap bilang pangkat para sa pagbabahagi ng mga karanasan.

Magpasya sa pangkat kung sino ang nakapagbahagi ng karanasang tunay na tutugon sa hinihingi ng gawain. Ilista ang mga ito gamit ang pormat sa ibaba. Pagkakataong Nangibabaw ang Kabutihang Panlahat 1. Maaaring makatulong sa iyo ang larawan sa ibaba:. Maaaring makipag-ugnayan ka sa iba pang mga mag-aaral na nasa paaralan upang isagawa ang gawaing ito.

Makipag-ugnayan sa iyong guro para rito. Maglaan ng panahon upang makapag-usap ang lahat ng mga mag-aaral sa klase upang makabuo ng mga pangkat. Maaaring hatiin ang klase sa tatlo hanggang apat na pangkat. Ang bawat isang kasapi ng pangkat ay kailangang magbahagi ng mahalagang sangkap na kinakailangan upang matiyak na makakamit ang tunay na layunin ng lipunan - halimbawa, paggalang sa karapatang pantao.

Matapos makapagbahagi ang lahat ay kailangang ilagay ang mga sangkap na naibahagi sa isang piraso ng telang may sukat na 1 x 1 na talampakan. Maaaring gumamit ng kahit na anong klase ng tela o kung anomang kulay. Mahalagang makaisip ng isang simbolo na kakatawan dito upang may maiguhit ding larawan sa telang gagamitin.

Maaaring gumamit ng pintura upang maipinta ang simbolo at ang sangkap na napili. Maaari rin namang gumamit din ng mga pinagdugtong-dugtong na retaso ng tela. Matapos ang pagdidisenyo sa mga piraso ng tela ay magtulong-tulong. Batay sa naging resulta ng ginawang survey sa naunang bahagi, simulan na ang pagpaplano para sa pagsasakatuparan ng isang proyekto upang matugunan ang pinakaunang suliraning naitala. Makatutulong kung gagawa ng isang action plan upang matiyak na maisasagawa ng maayos ang mga nakaplanong gawain.

Makatutulong sa iyo ang pormat na nasa ibaba. Sino-sino ang mga ito at paano makikipag-ugnayan sa kanila? O, kumusta? Nagawa mo ba nang maayos ang mga gawain?

Module pdf 9 esp

Kung oo, magpunta ka na sa susunod na Modyul. Kung hindi, balikan mo ang mga gawain sa modyul na ito. Hingin ang tulong o paggabay ng isang kamag-aral o ng guro. Mga Sanggunian: Bacungan, C. A Text on Values Education. Quezon City: Katha Publishing. De Torre, Joseph M. Southeast Asean Science Foundation, Inc. Maritain, Jacques. The Person and the Common Good. The Common Good. Retrieved October 2, from http: Narinig mo na ba ang kasabihang, Ang tanging kailangan upang magtagumpay ang kasamaan ay ang hindi pagkilos ng mga mabubuting tao.

All that is necessary for the. Kung minsan, hindi naman sinasadya ng mga tao na wala silang gawin. Kung minsan, hindi lamang nila alam kung ano ang papel nila at kung paano sila makatutulong.

Kung minsan, akala nila ay may iba nang gagawa. Sa takot. May mga gawing kailangan bigyang-linaw upang hindi maging hadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Ano ba ang inaasahan sa iyo bilang mabuting mamamayan? Ano ba ang inaasahan ng taumbayan sa pamahalaan?

Sa modyul na ito ay inaasahang masasagot ang mahalagang tanong na: Paano matutugunan o makakamit ng tao ang kaniyang pangangailangang pangkabuhayan, pangkultura at pangkapayapaan? Bakit mahalaga ang pag-iral ng Prinsipyo ng Subsidiarity at Prinsipyo ng Pagkakaisa? Nakahanda ka na bang lalong maunawaan kung paano makakamit ng lipunan ang kabutihang panlahat?

Nakahanda ka na bang malaman kung ano ang bahaging iyong nararapat na gampanan? Simulan na natin, ngayon na! Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: Naipaliliwanag ang: Prinsipyo ng Subsidiarity c. Prinsipyo ng Pagkakaisa 2. Naipaliliwanag ang Batayang Konsepto 2. Makagagawa ng movie analysis na naglalayong makita ang pag-iral ng prinsipyo ng Subsidiarity at Pagkakaisa upang maihambing sa sariling karanasan.

Maisagawa ang isang indibidwal na gawain na nagpapakita ng kahandaan sa pagpapairal ng dalawang prinsipyo sa sariling kakayahan.

Magkapaglakip ng pagninilay kung ano ang dapat magawa pra sa bayan, inaasahan sa pamahalaan at ang kahalagahan ng tiwala sa lipunang pulitikal. Paunang Pagtataya Panuto: Piliin ang pinakaangkop na sagot at isulat ang titik nito sa iyong kuwaderno. Saan inihambing ang isang pamayanan? Ang mahusay na pamamahala ay may kilos na ito. Nasa kanilang kamay ang tungkulin na pangalagaan ang nabubuong kasaysayan ng pamayanan.

Ang dahilan ng pagiging pinuno ng isang indibidwal ay a Personal na katangiang pinagtitiwalaan ng pamayanan b Angking talino at kakayahan c Pagkapanalo sa halalan. Siya ay isang halimbawa ng may puso para sa lipunan dahil sa adbokasiya niya ng pagkilala sa tao lagpas sa kulay ng balat.

Ang tunay na boss sa isang lipunang pampolitika ay ang a mamamayan b pangulo. Ito ay ang proseso ng paghahanap sa kabutihang panlahat at pagsasaayos ng sarili at ng pamayanan upang higit na matupad ang layuning ito a Lipunang Pulitikal b Pamayanan c Komunidad d Pamilya 8.

Ito ay mga halimbawa ng Prinsipyo ng Subsidiarity, maliban sa a pagsasapribado ng mga gasolinahan b pagsisingil ng buwis c pagbibigay daan sa Public Bidding d pagkakaloob ng lupang matitirikan para sa pabahay Ito ay mga halimbawa ng Prinsipyo ng Solidarity, maliban sa a sama-samang pagtakbo para sa kalikasan b pagkakaroon ng kaalitan c bayanihan at kapit-bahayan d pagkakaroon ng panahon sa pagpupulong. Mayroong labinlimang salita na nasa kahon sa itaas. Pumili ng lima sa mga salita mula rito at sikaping magbigay ng paliwanag sa mga mapipiling salita.

Maaaring isa hanggang dalawang pangungusap lamang ang paliwanag. Ibatay ang paliwanag sa iyong sariling pagdanas ng konseptong na nasa kahon. Ibahagi sa klase ang mga naibigay na paliwanag. Pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na tanong: Saan maiuugnay ang mga salitang nasa kahon?

Nagkaroon ka na ba ng karanasang tungkol sa mga konseptong ito? Sa paanong paraan? Ano ang mga salitang hindi pamilyar para sa iyo? Gawain 1 Panuto: Gumawa ng profile ng samahang kinabibilangan. Pumili ng isa sa mga sumusunod: Ang magiging anyo ng profile na bubuuin ay isang pahina ng scrapbook, magasin, o iba pang malikhaing disenyo.

Bigyan ng espasyo sa pahina ang bawat kasapi. Isulat ang kanilang mga pangalan, at idikit ang kanilang mga larawan sa espasyong nakalaan. Sumulat ng maikling paglalarawan sa bawat isa. Mahalagang maipakita sa paglalarawan kung paanong namumubukod-tangi ang bawat isa sa pangkat.

Kailangang isa-isahin ang a pagkakapare-pareho ng mga katangian ano ang katangiang taglay ng lahat at b pagkakaiba-iba ng bawat isa ano ang nagpapabukod-tangi sa bawat isa.

Tiyaking maipakikita ang pagkamalikhain sa isasagawang gawain. Pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod: Paano nakakatulong ang inyong pagkakapare-pareho sa pagiging isang matatag na samahan?

Bumuo ng pangkat ng may pitong kasapi. Basahin ang isang sitwasyon sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa iyong kuwaderno. May isang bus na bumibiyahe galing Baguio patungong Maynila. Ito ay naglalaman ng humigit kumulang na apatnapung pasahero. Mayroon silang iisang tunguhin: May iisa silang paraan upang makarating sa paroroonan ang bus. Sila ay may ugnayang ginagawa tulad ng simpleng kuwentuhan tuwing hihinto ang bus para sa pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng http: Nagbabayad ang lahat para sa gastusin ng sasakyan at suweldo ng driver at konduktor.

Mula sa mga katangiang ito, maari bang ituring na isang lipunang pampolitika ang sitwasyong ito? Sa pagkakataong ito ay ang bawat pangkat naman ang mag-iisip ng katulad na sitwasyon. Anong pagkakataon na inyong nararanasan sa pang-araw-araw na buhay ang maaaring maihalintulad sa prosesong pinagdadaanan ng pamahalaan at ng lipunan?

Mahalagang pag-usapan ng pangkat ang magiging paksa at konsultahin nila ang guro upang magpasya siya kung ito ba ay tunay na kaugnay ng paksang hinihingi. Matapos na sabihinh ng guro na katanggap-tanggap ang paksa, maaari nang pagusapan ng pangkat ang kabuuan ng sitwasyong ibabahagi sa klase.

Matapos mabuo ang lahat, ibahagi sa klase ang nagawa. Bakit mahalagang mayroong samahan? Bakit mahalagang mayroong namumuno? Paano magkakaroon ng katiwasayan sa isang pangkat o samahan? Ano-ano ang mga pangangailangan ng tao na hindi niya kayang tugunan nang mag-isa? Sino ang makakatulong sa kaniya upang ito ay tugunan? Sa paanong paraan makakamit ng samahan ang kanilang mga layunin? Ano-ano ang mga bahaging gagampanan ng mga kasapi sa pagkamit nito? Mahirap manimbang sa simula subalit kapag naging kaibigan mo na,.

Sila ang kasamang sumusubok ng maraming karanasan. Sila ang kabiruan at kaasaran. Sila ang kakuwentuhan sa maraming mga seryoso at malalim na kaisipan. Sila ang kasamang pumalaot sa higit pang dakilang tunguhin sa buhay. Sino pa nga ba ang magsasama-sama, halimbawa, sa panonood ng sine, kundi ang mga katulad na may gusto kay John Lloyd at Bea? Hindi sila magkakakilala. Nagkataong magkasunod, parehong naiinip.

Sa pila natagpuan ang bagong kaibigan. Baka nga mamaya, maging kasintahan pa! Napalalalim ng isang pinagdaanan ang pagsasama. Ang parehong karanasan ang naging dahilan ng pagkakakilala at pag-uugnayan.

Ganyan nabubuo ang barkada. Magkakapareho at kaiba rin. Umuusad at lumalalim ang pagkakaibigan sa paglipas ng panahon dahil sa mas marami pang pagkukwentuhan at sama-samang pagdanas.

Halimbawa, Barangay Katapatan! Doon sila nakatira at dooy sama-sama silang bumubuo ng mga sistema kung paano haharapin ang mga hamon sa buhay.

Ang aksidente ni Manuel sa motor ay lubhang ipinag-alala ng buong baranggay. Ang pagliligawan nina Eric at Jenny, ikinakilig ng lahat. Ang problema sa patubig ang laman ng usapan sa barberya at palengke. Ang kuwentong nililikha nila at ang mga pagkilos upang Kultura ang tawag sa mga nabuong gawi ng pamayanan. Iniukit ang mga ito sa mga awit, sining, at ritwal upang huwag makalimutan.

Gabay ang mga tradisyong ito sa mga hamon sa kinabukasan. Babalikan nila ang nakaraang nakaukit sa kanilang kultura upang makita ang mga landas na mainam na tahakin sa kinabukasan. Habang lumalaki ang mga grupo, nagiging mas mahirap na pakinggan ang lahat at panatilihin ang dating nakukuha lamang sa bigayan at pasensiyahan. Sa dami ng interes na kailangang pansinin at pakinggan, sa dami ng nagkakaiba-ibang pananaw, sa laki ng lugar na nasasakop, mas masalimuot na ang sitwasyon.

Hindi na lamang iisang kultura ang mayroon, marami pang nagkakaiba-iba at nagbabanggaang kultura ang umiiral na pare-parehong nagnanasa ng pagyabong. Ito ang kinakaharap ng lipunan ang makagawa at maging produktibo sa harap ng maraming mga kulturang ito. Maging isa pa rin ang direksyon ng bayan sa dami ng mga tinig at lugar na gustong tunguhan ng mga tao. Hindi madali ang sagot sa mga tanong na ito. Isang pagsisikap na abutin at tuparin ang makabubuti sa nakararami ang pagpapatakbo ng lipunan.

Pampolitika ang tawag sa paraan ng pagsasaayos ng lipunan upang masiguro na ang mga bawat isa ay malayang magkaroon ng maayos na pamumuhay, makamit ang pansariling mithiin sabay ang kabutihang panlahat.

Magtatatag ang pamahalaan ng mga estruktura na maninigurong nakakamit ng mga tao ang kanilang batayang pangangailangan. Mag-iipon, mag-iingat, at magbabahagi ng yaman ang pamahalaan sa pamamagitan ng pagbubuwis at pagbibigay-serbisyo. Sa ugnayang pangmundo,. DRAFT March 31, pamahalaan ang magpapatupad ng batas upang matiyak ang soberanya at mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa loob ng bansa na kailangan sa pagiging produktibo ng lipunan.

Totoo ito ngunit kailangang idiin at ulit-ulitin na ang pamamahala ay kaloob ng mga tao sa kapwa nila tao dahil sa nakikita nilang husay at galing ng mga ito sa pamumuno at pangangasiwa.

Ang pamamahala ay usapin ng pagkakaloob ng tiwala. Hindi iba ang pagtitiwalang ito sa ipinagkaloob natin sa ating mga kabarkada o kasamahan sa pamayanan minsan sa ating buhay. Iyong mga pagkakataong biglang nagyaya ang kabarkadang si Tonio na maligo sa ilog pagkatapos ng klase. Hindi siya namilit pero sumama ang buong barkada sa kanya. Ngayon, nakikinabang ang mga bata sa paaralan sa lilim na dulot ng mga punong tinanim ni Aling Cora at ng lahat ng nagtiwala sa kanya.

Sa barkada at pamayanan, basta sumusunod ang mga kasapi sa mga tumatayong lider kahit sa una'y ayaw naman talaga. Mayroong nakikita sa kanilang pag-aalab ng kalooban.

May talas sila ng paningin upang makita ang potensiyal ng grupo o pamayanan. Malay sila sa layuning komyunal. Mulat sila sa mga katutubong yaman ng grupo at ang mga potensyal sa pag-unlad nila nang sama-sama. Hindi lahat ng tao ay ganyan. At ang mga ganyan, ang mga Tonio at Aling Cora, ang natural na nagiging pinuno ng lipunan.

Kailangan pa ring makilahok ng taumbayan, gawin ang kayang gawin ng bawat isa, at ibahagi ang bunga ng paggawa sa bayan. Maaaring mahusay na pinuno si. Tonio, ngunit kailangan niya ng katuwang upang maisagawa ang malalaki niyang proyekto. Ang totoo, hindi naman talaga sa kaniya ang proyektong kaniyang pinasisimulan. Ang mga ito ay proyekto ng kaniyang mga kasamahan na nagkataong siya lamang ang. Ang proyekto ng pinuno ay hindi proyektong para sa kanyang sarili.

Ito ay proyekto ng at para sa kaniyang pinamumunuan. Kayat hindi mula sa itaas patungo sa baba ang prinsipyo ng mahusay na pamamahala. Kailangan ang pakikipagtalaban ng nasa itaas sa mga nasa ibaba. Ang gagawin ng pinuno ay ang gusto ng mga pinamumunuan at ang pinamumunuan naman ay susumunod din sa giya ng kanilang pinuno. Gabay sa ugnayang ito ang Prinsipyo ng Subsidiarity at Pagkakaisa Solidarity na pangunahing kondisyon upang maging maayos ang lipunan.

Sa Prinsipyo ng Subsidiarity, tutulungan ng pamahalaan ang mga mamamayan na magawa nila ang makapagpapaunlad sa kanila. Sisiguraduhin nito na walang hahadlang sa kalayaan ng mga mamamayan mula sa mga pinuno sa pamamagitan ng pag-aambag sa estado ng kanilang buwis, lakas at talino. Sa Prinsipyo ng Pagkakaisa, tungkulin ng mga mamamayan ang magtulungan at ng pamahalaan ang magtayo ng mga akmang estruktura upang makapagtulungan ang mga mamamayan.

Mailalagay sa ganitong balangkas ang Prinsipyo ng Pagkakaisa: May kailangan kang gawing hindi mo kayang gawing mag-isa, tungkulin ko ngayong tulungan ka sa abot ng makakaya ko. Ako naman ay may kailangang gawin nang mag-isa, tungkulin mo ngayon na tulungan ako sa abot ng makakaya mo. Tungkulin nating magtulungan tungo sa pag-unlad ng ating lipunan. Ang lipunang pampolitika ay isang ugnayang nakaangkla sa pananagutan- ang pananagutan ng pinuno na pangalagaan ang nabubuong kasaysayan ng pamayanan.

Iginagawad sa kanila ng buong pamayanan ang tiwala na pangunahan ang grupoang. DRAFT March 31, pangunguna sa pupuntahan, ang paglingap sa pangangailangan ng bawat kasapi, ang. Kasama nito ang pananagutan ng mga kasapi sa lipunan na maging mabuting kasapi sa lipunan. Kung hindi tutuparin ng mga kasapi ang kanilang papel, kung hindi sila makikisali sa pag-iisip at pagpapasya, kung hindi sila makikilahok sa mga komyunal na gawain, kung hindi sila magiging maigi sa kanilang mga paghahanap-buhay, hindi rin tatakbo ang pamahalaan at lipunan.

Dagdag na Komplikasyon Marahil may magtatanong kung bakit pa siya makikilahok kung sa hulit huli ay ang mayorya naman ang masusunod. Sasabihin niya, "Hindi rin naman mahalagang magsalita pa. Nag-iisa lang naman ako. Ang masusunod naman ay ang marami. Kailangan pa ring magsalita kahit isang mumunting tinig lamang ang sa iyo.

Hindi mabubuo ang marami kung wala ang iilan. Si Ninoy ay isang tinig lamang na nagpasimula ng pagsasalita ng marami pang ibang sinisikil ng diktadurang Marcos. Si Martin Luther King ay isang tinig lamang ng mga African-American na sumigaw ng pagkilala sa tao lagpas sa kulay ng balat. Si Malala. Yousafzai ay isang tinig ng musmos na naninindigan para sa karapatan ng mga kababaihan na makapag-aral sa Pakistan sa kabila ng pagtatangka sa kaniyang buhay.

Hindi mabubuo ang walis-tingting kung wala ang isang tangkay. Maaaring tututol pang muli ang nawalan na ng loob. Kaniyang sasabihin: Tapat ako sa pagbabayad ng buwis.

Naglilingkod ako nang wagas sa bayan. Ang lahat ng paghihirap ko ay inuubos lamang ng mga kurap sa pamahalaan. Sa harap ng garapal at talamak na kurapsyon, kailangang maging mas maingat ang taumbayan sa pagbibigay ng tiwala. Ang pagtitiwala ay ipinagkakaloob at maaari ring bawiin.

Hindi utang na loob ng taumbayan sa mga pinuno ng pamahalaan ang kanilang paglilingkod. Ang bayan ay ipinagkatiwala lamang sa mga namumuno. Ang namumuno ay hindi espesyal na nilalang na hiwalay sa kasaysayan ng tao at ng bayan. Nangunguna lamang sila sa grupo, hindi nasa itaas ng iba.

Utang na loob nila sa taumbayan na ipinaubaya sa kanila ang pangunguna sa mga hangarin ng bayan. Kontra ito sa nakasanayang pangingibabaw ng mga pinuno sa lipunan. Subalit, hindi pa rin maaalis ang katotohanang may higit na kapangyarihan at lawak ng pananaw ang pinuno na kailangang yukuan at pagtiwalaan ng ordinaryong mamamayan.

Kayat sino talaga ang boss? Kapwa boss ang pangulo at ang mamamayan. Tulad ng isang barkada, walang sinuman ang nangunguna. Totoo, may mas bibo at may hindi aktibo, ngunit kapwa silang nag-uugnayan sa loob ng barkada. Hindi ang mga personalidad ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang kabutihang panlahat, ang pag-unlad ng bawat isa. Ang modelo ay ang relasyon ng magkakabarkada. Walang "boss" sa barkada. Hindi ang pinuno, hindi ang mas marami, hindi rin naman ang iilan. Ang Lipunang Pampolitika ay ang proseso ng paghahanap sa kabutihang panlahat at pagsasaayos ng sarili at ng pamayanan upang higit na matupad ang layuning ito.

Ang tunay na boss ay ang kabutihang panlahatang pag-iingat sa ugnayang pamayanan at ang pagpapalawig ng mga tagumpay ng lipunan. Tayain ang Iyong Pag-unawa Ano ang naunawaan mo sa iyong binasa? Upang masubok ang lalim ng iyong naunawaan sagutin mo ang sumusunod na tanong sa iyong kuwaderno: Paano ginagamit ang salitang boss upang ipaliwanag ang dinamismo ng pagpapatakbo ng estado?

Anong mahalagang konsepto ang nahinuha mo mula sa nagdaang gawain at babasahi? Gamit ang graphic organizer, ipakita kung paano naaabot ng lipunang pampolitika ang tunguhin na kabutihang panlahat. Ano-ano ang maaari kong gawin upang mailapat ang aking mga pagkatuto sa modyul na ito? Maaari itong mapanood sa youtube sa mga sumusunod na url:. Kabanata 3: Itala sa iyong kuwaderno ang mga kapansin-pansin na eksena sa bawat kabanata na nagpapakita ng pag-iiral o pag-labag sa Prinsipyo ng Subsidiarity at Solidarity.

Matapos maisagawa ang mga ito, ibahagi sa isang pangkat ang mga natukoy na eksena. Pagkatapos, magkaroon ng malayang bahaginan sa buong klase. Magkaroon ng pangkatang tala at ibahagi ito sa klase.

Pagkatapos, sagutin ang mga sumusunod na tanong: Nagkaroon ba ng pagkakataon na tunay mong nasaksihan mo ang ilan sa mga eksenang nakita sa dokumentaryo? Ibahagi ang iyong karanasan. Ano sa mga eksenang iyong napanood ang kayang magawa ng isang kabataang katulad mo? Nagawa mo na ba ang alinman sa mga eksenang iyong napanood sa dokumentaryo? Ibahagi ang karanasan. Alin sa mga napanood ang mahalagang masimulan mo nang gawin? Ibahagi at ipaliwanag. Paano matiwasay na iiral ang isang lipunan?

Paano matitiyak na mananaig ang Prinsipyo ng Subsidiarity at Prinsipyo ng Pagkakaisa? Ipaliwanag kung bakit kinakailangan ang ganitong mga pagkilos sa mga nasabing pagkakataon. Gumawa ng isang liham na magpapakita ng kagustuhan na maabot ang kabutihang panlahat sa pamamagitan ng maliit ngunit epektibong kakayahan na magmumula sa iyo.

Isulat ang mga mumunting kakayahan na puwede mong magawa sa isang metacard. Idikit ito sa loob ng iyong kwarto upang madaling makita at matandaan. Simula ngayon, bibigyan ko ng pagkakataon ang iba kong kaklase na magbahagi ng kanilang opinyon o ng ibang gawain sa isang pangkatang proyekto para mas mapadali ang mga gawaing pampaaralan. Pagdinig sa pagtataas ng pamasahe ng pampublikong transportasyon. Alamin ang mga sumusunod: Ano-ano ang karapatan mula sa pamahalaan ang malayang ipinaubaya sa mga mamamayan na nagpapakita ng Prinsipyo ng Subsidiarity?

Ano-ano naman ang mga hakbang na ginawa ng mga dumalo ang nagpapakita ng Prinsipyo ng Pagkakaisa? Ano sa mga nakitang ito nais mong makita sa pamilya o paaralan? Kung oo, pumunta ka na sa susunod na Modyul. Hingin ang tulong o paggabay ng isang kamag-aral o guro.

Dy, M B. Katha Publishing Co. Herder Book Co. Law, Stephen Philosophy, Strand, London: Ken Inc. Plattel, M. Translated by Henry J. Duquesne University Press Punsalan et al. Rex Bookstore, Contemporary Social Philosophy.

Edited by Manuel B. Dy, Jr. JMC Press, Inc. Rorty, R. Truth and Progress: Philosophical Papers. Cambridge University Press Scheler,M. Translated by Manfred S. Frings and Roger L. Northwestern University Press Walgrave, J. Person and Society: A Christian View. Pittsburgh, Duquesne University Press. Kung minsan, dumarating sa mga magkakapatid ang tanong na "Sino ang paborito ni Nanay" o "Sino ang paborito ni Tatay.

Ate o ang pagiging maluwag ni Tatay kay Kuya. Naghihinanakit naman si Ate dahil sa tingin niya mas malapit ang kanilang mga magulang kay bunso. Naranasan mo na ba ito?

Kung oo, ano ang naramdaman mo? Ano ang naisip mo? Ano ang ginawa mo? Sadyang magkakaiba ang mga tao. May mga magagaling sa Math. May mahuhusay. May masinop sa gamit. May marunong sa pera. May magaganda at makisig. Mayroon din naming tabain at kailangang magingat sa pagkain. Dahil sa pagkakaiba-ibang ito, hindi maiiwasan ang paghahambing sa isat isa. Nagkakaroon ng inggitan. Nagkakaroon din naman ng pakiramdam ng pagiging mas.

Natural ang ganitong mga pakiramdam. Subalit bago lumalim ang pakiramdam at tumungo sa sama ng loob, marahil magandang balikan ang karanasan at tingnang mabuti kung nagkulang ba ang pagmamahal sa ating magulang o sadyang naghahangad lang tayo nang higit pa. Ang karanasan sa pag-ibig ng magulang ay isang ekonomiya na hindi malayo sa ekonomiya ng lipunan. Para sa saan ang ekonomiya? Handa ka na bang unawain nang mas malalim ang lipunan?

Halika na!

Pdf module esp 9

Nakikilala ang mga katangian ng mabuting ekonomiya. Nakapagsusuri ng maidudulot ng magandang ekonomiya. Napatutunayan ang Batayang Konsepto 3. Narito ang mga kraytirya ng pagtataya ng output mo sa Kasanayang Pampagkatuto 3. Nakagagawa ng isang pagninilay batay sa isang TV segment ukol sa ekonomikong pag-unlad. Makabisita ng isang pamayanang may umiiral na livelihood program at matukoy ang mga importanteng paraan sa pagpapatupad nito.

Makagawa ng pagpaplanong pampinansya na makatutulong sa ekonomikong aspekto ng pamilya. Ang paniniwala na ang tao ay pantay-pantay ay nakaugat sa katotohan na a. Ano ang kahulugan ng prinsipyo ng proportio ayon kay Sto. Tomas de Aquino? Pantay na pagkakaloob ng yaman sa lahat ng tao. Angkop na pagkakaloob ng yaman batay sa kakayahan ng tao c. Angkop na pagkakaloob ng yaman ayon sa pangangailangan ng tao d. Pantay na pagkakaloob ng yaman batay sa kakayahan at pangangailangan ng tao 3.

Sa ating lipunan, alin sa mga sumusunod ang patunay na naitatali na ng tao ang kanyang sarili sa bagay? Mas nararapat lamang na makatanggap ang isang tao ng tulong mula pamahalaan, kahit na kaya naman niya itong bilhin o kaya ay hindi naman kaliangan, dahil karapatan niya ito bilang mamamayang nagbabayad ng buwis. Hindi mabitawan ni Sheila ang kanyang lumang mga damit upang ibigay sa kamag-anak dahil mayroon itong sentimental value sa kanya.

Inuubos ni Jerome ang kaniyang pera sa pagbili ng mamahaling relo na sa ibang bansa lamang mahahanap. Ayon sa kaniya, sa ganitong paraan niya nakukuha ang labis na kasiyahan d.

Lahat ng nabanggit 4. Ang mga sumusunod ay naglalarawan sa lipunang pang-ekonomiya maliban sa: Maihahalintulad sa pamamahala ng budget sa isang bahay b. Pagkilos para sa pantay na pagbabahagi ng yaman ng bayan c. Pangangasiwa ng yaman ng bayan ayon sa kaangkupan nito sa mga pangangailangan ng tao d. Pagkilos upang masiguro na ang bawat bahay ay magiging tahanan sa pamamagitan ng pangangasiwa ng yaman ng bayan 5. Sa lipunang pang-ekonomiya, ano ang pagkakaiba ng pantay sa patas?

Ang pantay ay pagbibigay ng pare-parehong benepisyo sa lahat ng tao sa. Ang pantay ay pagbibigay ng pare-parehong pagturing sa lahat ng tao sa lipunan, patas ay ang paggalang sa kanilang mga karapatan.

Magbigay ng limang tiyak na hakbang kung paano maisasaayos ang ekonomiya ng bansa. Makipag-ugnayan sa guro upang maisagawa ang pagpapangkat sa klase. Magsagawa ng isang survey sa mga kapwa mag-aaral sa paaralan. Tanungin ang mga kapwa mag-aaral ng mga sumusunod: Magkano ang kanilang baon sa loob ng isang araw?

Ano-ano ang kanilang pinagkakagastusan sa kanilang baon? Sapat ba o hindi ang kanilang natatanggap na baon? Ipaliwanag d. Ano ang naidudulot ng kakulangan sa baon? Kung hindi sapat ang natatanggap na baon, Paano sinosolusyonan ang. Magsagawa ng kaparehong survey. Sa pagkakataong ito ay mga magulang naman ang bibigyan ng mga tanong. Sapat ba o hindi ang kanilang budget para sa isang buwan? Ano ang naidudulot ng kakulangan sa budget?

Kung hindi sapat ang budget, ano ang paraang ginagawa upang masolusyonan ang suliranin? Isulat ang mga ito sa malinis na papel. Maaaring magpa-xerox ng maraming kopya upang maibahagi sa mga mag-aaral at mga magulang 4. Matapos na makuha ang mga papel na kanilang sinagutan ay kuhanin ang pangkalahatang resulta ng dalawang survey na isinagawa. Gumawa ng ulat mula sa pangkalahatang resulta at ibahagi ito sa klase. Sa pangkalahatan, sapat ba ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbubudget ng perang kanilang hawak?

Sa pangkalahatan, sapat ba ang kakayahan ng mga magulang sa pagbubudget ng perang kanilang hawak? Sa iyong sariling karanasan, mahirap ba o hindi na magbudget ng perang hawak? Bakit mahalagang matutuhan ng lahat ang tamang pamamahala sa perang kinikita? Ano ang maaaring maidulot kung hindi mapangangasiwaan nang wasto ang perang kinikita? Anong sitwasyon sa lipunan o pamahalaan ang sinasalamin ng nagdaang gawain? Masaksihan ang proseso ng palitan ng personal na kayamanan para sa mga kakailanganin sa pagtupad ng tungkulin.

Mamulatan at matanggap ang hanggahan ng pagbibigay ng sarili 4.

Grade 9 ESP Module.pdf

Matutuhang makipagtulungan sa iba sa pagtupad ng tungkulin 5. Makita ang papel ng estado sa lipunang pang-ekonomiya. Matutuhang maging masinop sa mga kagamitan 7. Mamulat sa halaga ng pag-aari at panahon.

Mga Gagamitin: Hatiin ang klase sa maliliit na pangkat na may tig-5 o 6 na miyembro ayon sa laki ng klase. Dapat ay pare-pareho ang bilang ng mga kasapi sa bawat pangkat. Kailangang makabuo ng isang bahay yari sa barbecue sticks, masking tape, at mga papel na tumutupad sa mga sumusunod na pamantayan a.

Ang materyales na gagamitin ay simbolikong bibilhin sa guro.

Gamit ang kanilang mga personal na kagamitan, ipagpapalit nila ang mga ito para sa kailangan nilang materyales. Maaaring maging ganito ang palitan sa klase. Maaaring dumating sa punto na wala nang paninda o wala na ring maipampalit ang mga pangkat. Mahalagang mapag-isipang mabuti kung paano ito sosolusyonan sa klase. Anoman ang gagawin pagkatapos na maubos ang mga kagamitan sa guro ay hindi na kailangan pang ipaalam sa kanya.

Bibigyan ng 20 minuto ang bawat pangkat na buuin ang bahay simula sa oras ng palitan ng mga gamit. Kapag ubos na ang oras, dadalhin ang mga nagawang bahay sa guro upang subukin ang mga ito batay sa kraytirya. Sapat ang taas ng bahay na ginawa. Pagkatapos, sagutan ang mga sumusunod na tanong: Ikuwento ninyo ang nangyari sa inyong grupo.

Saan kayo nahirapan? Ano ang ginawa ninyo ukol dito? Ano ang naramdaman ninyo nang kailangan ninyong ipagpalit ang inyong gamit para makabili ng isang materyales?

Ano ang pakiramdam nang naubos na ang inyong pampalit? Ano ang napansin ninyo sa ibang pangkat? Paano natutulad o naiiba ang kanilang bahay at ang proseso ng pagbuo nito sa inyo? Sa tingin ninyo, tama ba o mali ang kanilang ginawa? Ano-ano kaya ang sinisimbolo ng mga sumusunod: Ano-anong mga problema sa lipunan ang nakikita ninyong sinasalamin ng gawain?

Ano ang inyong natutuhan mula sa gawain? Pagpapalalim Lipunang Pang-ekonomiya Pagkakapantay-pantay Isang debate sa mga pilosopo ang tanong ukol sa pagkakapantay-pantay. Sa isang panig, may nagsasabing pantay-pantay ang lahat dahil likha tayo ng Diyos, dahil tao tayo. Isa pa, dahil kung titingnan ang tao sa kaniyang hubad na anyo, katulad lamang din siya ng iba. Sa kabilang panig, may nagsasabi rin namang hindi pantay-pantay ang mga tao.

May mga. Isa sa mga gitnang posisyon ay ang posisyon ng. Para kay Scheler, bahagi ng pagiging tao ng tao ang pagkakaroon ng magkakaibang lakas at kahinaan. Bahagi ng pagiging tao ng tao ang pagkakaroon ng magkakaibang lakas at kahinaan. Nasa hulma ng ating katawan ang kakayahan nating maging isang sino. Ang babae ay mas may taglay na karisma upang manghalina kaysa lalaki.

May timbre ng boses ang hinahanap upang maging tagapagbalita sa radyo. May linaw ng mata na hinihingi sa pagiging isang piloto.

Idagdag pa rito ang iba pang aspekto ng kasinohan ng tao: Ang lahat ng ito ay naglalatag ng maaabot ng tao. Max Scheler. Ngunit, sinasabi rin ni Scheler na dahil na rin sa hindi dahil na rin sa hindi pagkakapantay-pantay na ito, kailangang sikapin ang pagkakapantay-pantay na pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng ito, kailangang sikapin ang pagkakapantay-pantay sa pagbabahagi ng yaman ng bayan. Hindi dahil maliliit pamamagitan ng pagbabahagi ng yaman ng bayan.

Edukasyon sa Pagpapakatao, Baitang 9, Modyul 3 Pahina 7. Hindi niya maaabot ang naaabot ng matangkad ngunit mayroon siyang magagawa sa bukod-tangi niyang paraan na magpapaiba sa kanya sa matangkad. Kailangan lamang niya ng tiwala at pagkakataon. Mayroon ka bang magagawa sa bukod-tangi mong paraan na magpapaiba sa iyo sa pangkat o organisasyong kinabibilangan mo? Pagsisikapan pa rin ng guro na ituro ang mga tuntunin sa Math sa kapwa mabilis matuto at sa mga mag-aaral na kailangan ng ibayong pag-akay.

Subalit, upang higit pang mapaunlad ang husay ni Elmer, maaaring bigyan siya ng. Tugma ito sa tinatawag ni Sto. Tomas de Aquino na prinsipyo. Tinawag ito ni Sto. Tomas de Aquino na prinsipyo ng proportio, ang angkop na pagkakaloob ng ayon sa pangangailangan ng tao. Bibigyan ba ang lahat ng tig-iisang tinapay o bibigyan ang mga tao nang ayon sa kanilang hinihingi? Baka may ibang busog pa o kaya naman ay mahinang kumain.

Pero hindi patas! Marahil magpipilit ang iba at sasabihing, bakit hindi na lang ibigay ang tinapay sa lahat at bahala na ang mga nakatanggap na ipamigay o ibahagi sa iba ang sobra sa kanila?

Maganda ang hangarin ng ganitong pag-iisip. Umaasa ito sa kabutihang loob na taglay ng bawat isa. Naniniwala ito sa kakayahan ng tao na gumawa ng matinong pagpapasya para sa kaniyang sarili at para sa iba. Ngunit may sinasabi rin ito ukol sa pagtingin ng tao sa. Una, tila tinatali ng tao ang kaniyang sarili sa bagay.

Na kung hindi siya makakakuha ng bagay, bumababa ang kanyang halaga bilang tao. Para niyang binitiwan ang tinapay na karapatan naman niya talaga.

9 pdf esp module

Pakiramdam niya ay nagpapaapi siya. Mali ang ganitong pananaw. Hindi sa tinapay nagkakaroon ng halaga ang tao.

Grade 9 ESP caite.info

Una ang halaga ng tao bago ang tinapay. May tinapay man o wala, may halaga ang tao. May yaman man ang tao o wala, may halaga pa rin siya bilang tao. May pangingibabaw siya sa tinapay; hindi ang tinapay sa kanya. Ang tinapay ay nariyan upang siya ay busugin, palakasin, at paginhawahin. Bakit nga ba ako nagtratrabaho at nagmamay-ari ng mga bagay? Nagtratrabaho ba si Tatay para ipagmayabang niya sa kaniyang kapitbahay ang kanyang kwarta? Nanay ng gamit sa bahay para ibandera sa iba ang kanilang mga bagong appliance?